Fòmasyon nesese sou sekirite alimante pou nouvo anplwaye yo

Abitid Netwaye ak dezenfekte nan Endistri Mango a

Sa Endistri Mango a mande kòm Zouti Evalyasyon Pèsonèl pou Fè Kontwòl Prevansyon