Fòmasyon nesesè sou sekirite alimantè pou nouvo anplwaye yo

Aktivite tou senp ou ka fè pou ede anpeche kontaminasyon mango yo